Miljøgodkendelse

 §1.

Klubbens navn og hjemsted 

Klubbens navn er Billund Moto-Cross Klub, forkortet BMCK. Klubben er tilsluttet Danmarks Moto-Cross Union, DMCU, og er til enhver tid underkastet DMCU´s vedtægter.

Klubbens hjemsted og værneting er Billund kommune.

Klubbens navn og bomærke må kun anvendes efter aftale med formand eller kasserer. 

§2.

Formål

Klubbens formål er at fremme motorsporten, at afholde kurser og foredrag, at virke for større færdselssikkerhed og ansvarsbevidsthed i trafikken i samarbejde med DMCU. Varetage medlemmernes motorsportslige interesser, samt derudover at arrangere selskabelige sammenkomster til at fremme kammeratskabet mellem medlemmerne. 

§3.

Medlemmer

 Som medlem kan optages enhver dansk eller udenlandsk statsborger, der ønsker at dyrke motorsport eller nærer interesse for motorsportens fremme i Danmark. Indmeldelse skal ske til klubbens bestyrelse. 

Hvis en ansøger, der er slettet som medlem i en anden motorsportsklub på grund af restance eller anden gæld skulle blive optaget i klubben, vil vedkommende straks blive slettet, når forholdet kommer til bestyrelsens kendskab, og kan ikke genoptages før forholdet til den tidligere klub er bragt i orden.

Det indbetalte kontingent tilbagebetales ikke. 

§4.

Eksklusion 

Medlemmerne er forpligtet til hensynsfuld optræden i trafikken og hævde klubbens omdømme. Et medlem kan af bestyrelsen ekskluderes af klubben, dersom vedkommende har pådraget sig bøde til det offentlige for hensynsløs kørsel. 

Bestyrelsen kan ligeledes ekskludere et medlem, der skønnes at modarbejde eller på anden måde skader klubbens omdømme eller formål. 

Bestyrelsen kan ligeledes ekskludere et medlem, der møder op under påvirkning af spiritus eller narkotiske stoffer samt ved indtagelse af alkohol/øl og narkotiske stoffer på klubbens areal.

Eksklusion af et medlem er effektivt fra det tidspunkt, beslutningen er meddelt det pågældende medlem. 

Et ekskluderet medlem har ret til at anke eksklusionen til endelig afgørelse på førstkommende ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen behandler eksklusionssager under punkt 2 på dagsorden. Hvis 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen stemmer for eksklusion, er den gyldig. 

§5.

Kontingent 

Det årlige kontingent for det kommende år fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Kontingent forfalder til betaling pr. 15. februar (helårlig betaling). 

Er kontingentet ikke indgået inden den 15. marts samme år, anses medlemmet som udmeldt. 

§6.

Regnskab og økonomisk ansvar 

Klubbens regnskab løber fra den 1. oktober – 30. september, og afleveres 14 dage før generalforsamlingen til revisoren.

Klubben hæfter med hele sin formue for opfyldelse af de klubben påhvilende gældsforpligtelser.

De enkelte medlemmer kan ikke gøres personlig ansvarlig for nogen klubben påhvilende gældsforpligtelse.

Klubben tegnes af formanden for bestyrelsen eller af kassereren. 

§7.

Bestyrelse 

Bestyrelsens medlemmer skal være 18 år. Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 5

Medlemmer, hvoraf formand og et bestyrelsesmedlem vælges i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med kasserer, næstformand og sekretær.

Valg foretages på de ordinære generalforsamlinger.

Valg til bestyrelsen er for 2 år ad gangen. 

Kørerne må vælge 2 repræsentanter, henholdsvis 1 fra minibane og 1 fra storbane, der har ret til at overvære bestyrelsesmøderne.

Repræsentanterne har taleret ej stemmeret. 

På generalforsamlingen vælges 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år ad gangen. 

Udtræder noget medlem af bestyrelsen i årets løb indtræder suppleanten i dennes sted indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Et medlem, som er medlem af bestyrelse eller udvalg i anden motorsportsklub, kan vælges til bestyrelsen i BMCK.                                                                         

Æresmedlemmer kan udnævnes efter anciennitet, eller have været aktiv i 15 år. 

Bestyrelsen indkaldes til møde så ofte formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Mødet er beslutningsdygtig når 3 bestyrelsesmedlemmer (heriblandt formand og kasserer) er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens/kassererens stemme afgørende.

Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens ledelse, og skal i enhver henseende handle som god forretningsskik tilsiger.

Bestyrelsen skal til enhver tid sørge for at holde banen i overensstemmelse med DMCU ´s reglement.

Samtlige 5 medlemmer af bestyrelsen får hvert år udbetalt kr. 500,00 til telefon. 

§8

Generalforsamling 

Enhver generalforsamling skal indkaldes med mindst 10 dages varsel ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside, i lokal presse eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem, hvis adresse på behørig måde er meddelt bestyrelsen. 

Ordinær generalforsamling afholdes 1 måned før DMCU`s generalforsamling. 

Dagsorden skal indeholde følgende punkter: 

1.      Valg af dirigent

2.      Formandens beretning

3.      Fremlæggelse af regnskab

4.      Fastsættelse af næste års kontingent

5.      Behandling af indkomne forslag

6.      Valg af formand

7.      Valg af bestyrelse

8.      Valg af 2 suppleanter

9.      Valg af 2 repræsentanter 1 til minibane og 1 til storbane.

10.  Valg af revisor

11.  Valg af Web-master

12.  Valg af 1 person til støjtest

13.  Valg af 2 personer til transpondersystem

14.  Valg af 1 person til sportsudvalg

15.  Eventuelt 

 

Ved afstemning har hvert fremmødt medlem en stemme. Alle afstemninger skal ske skriftlig, hvis blot et medlem forlanger dette.

Såfremt et til valg, foreslået medlem ikke er tilstede på generalforsamlingen, kan vedkommende kun vælges, hvis dirigenten er i besiddelse af vedkommendes skriftlige indforståelse.

Et ekskluderet medlem har ret til at være tilstede under det punkt på generalforsamlingen, som skal behandle eksklusionen. Vedkommende har taleret, men ikke stemmeret.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle klubbens anliggender og er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal, undtagen ved klubbens opløsning. 

Valg og forslag, der ikke angår vedtægtsændringer og klubbens opløsning afgøres ved almindelig  stemmeflerhed.

Ved eksklusion gælder § 4

Forslag til ændringer i klubbens vedtægter kræver en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

Forslag til klubbens opløsning kræver en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer, hvilke 2/3 dog skal udgøre 1/3 af klubbens medlemstal. 

Er der givet 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, men disse 2/3 udgør ikke 1/3 af klubbens medlemstal, skal bestyrelsen inden 10 dage efter den ordinære generalforsamlings afholdelse indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 1 måned efter den ordinære generalforsamling.

Her kan forslag om klubbens opløsning vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de mødtes antal.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamlingen skal være indleveret til formanden senest 5 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden bekendtgøres samtidig med indkaldelse til generalforsamling. 

Sekretæren fører protokol over generalforsamlingens forløb.

Protokollen underskrives af dirigenten. 

§9

 Ekstraordinær generalforsamling. 

Der skal foretages separat indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling efter samme regler som ordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder dette nødvendig, eller når mindst 1/5 af medlemmerne begærer dette skriftlig til bestyrelsen.

Kun medlemmer, der har været medlem af klubben i mindst 1 år kan deltage i anmodningen.

På den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandles spørgsmål, der er angivet i dagsordenen. 

Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest sammen med den fremsendte begæring. 

§ 10

 Klubbens opløsning.

Såfremt en generalforsamling beslutter, at klubben opløses, skal klubbens formue tilfalde en eller flere klubber/organisationer med et alment nyttig formål, fortrinsvis indenfor motorsport eller færdselssikkerhed, efter den afsluttende generalforsamlings afgørelse.

Klubbens arkiv skal tilbydes DMCU eller en anden interesseret organisation. 

§ 11

 Banens åbningstider 

Onsdag fra:  kl. 17.00 – 20.00 

Lørdag fra:  kl. 10.00 – 15.00 

Aftentræning slutter når der skiftes til vinter tid. 

Banen er åben hele året, med undtagelse af perioden fra den 1/12 til den 28/2, hvor der dog kan åbnes indenfor normal åbningstid om lørdagen fra kl. 10.00 – 15.00 efter aftale med et bestyrelsesmedlem. 

§ 12

 Klubmesterskaber 

Klubmesterskaber køres over 6 heat, hvoraf det dårligste heat fratrækkes det samlede resultat.

Heat hvor i en kører bliver diskvalificeret, kan ikke fratrækkes som dårligste heat.

Det er en forudsætning at man har kørt mindst tre af de seks heat for at tælle med i det samlede resultat om klubmesterskabet. 

 

§12.1

 Præmiering ved klubmesterskab 

Præmie til alle i micro / 50 C / 50 B og 80 auto. Øvrige klasser præmieres med min. 3 pladser i hver klasse.

Er deltagerantallet i en klasse 13 eller derover, følges DMCU´s præmieskala.

Vandrepokaler kan ikke vindes til ejendom.

Vandrepokaler afleveres senest ved indeværende sæsons sidste afdeling af klubmesterskabet med henblik på gravering inden klubfesten.

Vandrepokaler kan opbevares i klubhuset eller i hjemmet efter eget ønske.

 

 

Ovenstående er vedtaget på den stiftende generalforsamling i Billund den 5. Marts 1984. 

Overstående er redigeret efter generalforsamling : 

4. november 1987

25. oktober  1995.

29. oktober  1998  

27. oktober  1999

28. februar  2004

28. oktober 2006

30. november 2010

2. november 2011

31 oktober 2012

            

 

            

 

            

Formand

                        

 Benny Møller

            

 

            

 

            

Næstformand

                        

Lars Dahlmann

            

 

            

 

            

Kasserer

                        

   Annette Jensen

                              

            

                                                             Sekretær                                                       Bestyrelses medl.

            

                                                        Martin Svendsen                                                      Helle Julius